Cổ phần hóa

Công bố thông tin

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty BSR

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty BSR

Nội dung Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty BSR
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty BSR

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty BSR

Sau đây là Quyết định 2203 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn
Công ty BSR công bố thông tin

Công ty BSR công bố thông tin

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn
BSR - CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

BSR - CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức BSR năm 2016; Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng BSR thực hiện năm 2015 và kế hoạch 2016; Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.
Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) -  KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) - YÊU CẦU LỸ THUẬT Liquefied Petroleum Gases (LPG) - Specifications